Lỗi máy chủ hoặc cái gì khác (2023)

tôi gặp sự cố này trên máy chủ.

(Video) Lỗi phần mềm xe VinFast VF8 mà chỉ bên Mỹ mới bị, kỹ sư Mỹ và bên Việt Nam cũng mới biết gần đây!

---- Báo cáo sự cố Minecraft ----
// Tôi đã làm bạn thất vọng. Lấy làm tiếcLỗi máy chủ hoặc cái gì khác (1)

Thời gian: 29/5/23, 18:49
Mô tả: Đã xảy ra lỗi tải mod

(Video) Server là gì ? Server khác gì so với Desktop PC? | TING3S

java.lang.Exception: Tải Mod không thành công
tại net.minecraftforge.fml.CrashReportExtender.dumpModLoadingCrashReport(CrashReportExtender.java:85) ~[?:?] {re:classloading}
tại net.minecraftforge.fml.server.ServerModLoader.load(ServerModLoader.java:51) ~[?:?] {re:classloading}
tại net.minecraft.server.Main.main(Main.java:95) ~[?:?] {re:classloading,re:mixin,pl:mixin:A}
tại jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Phương thức gốc) ~[?:?] {}
tại jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) ~[?:?] {}
tại jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) ~[?:?] {}
tại java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:566) ~[?:?] {}
tại net.minecraftforge.fml.loading.FMLServerLaunchProvider.lambda$launchService$0(FMLServerLaunchProvider.java:51) ~[server.jar:36.2] {}
tại cpw.mods.modlauncher.LaunchServiceHandlerDecorator.launch(LaunchServiceHandlerDecorator.java:37) [modlauncher-8.1.3.jar:?] {}
tại cpw.mods.modlauncher.LaunchServiceHandler.launch(LaunchServiceHandler.java:54) [modlauncher-8.1.3.jar:?] {}
tại cpw.mods.modlauncher.LaunchServiceHandler.launch(LaunchServiceHandler.java:72) [modlauncher-8.1.3.jar:?] {}
tại cpw.mods.modlauncher.Launcher.run(Launcher.java:82) [modlauncher-8.1.3.jar:?] {re:classloading}
tại cpw.mods.modlauncher.Launcher.main(Launcher.java:66) [modlauncher-8.1.3.jar:?] {re:classloading}
tại net.minecraftforge.server.ServerMain$Runner.runLauncher(ServerMain.java:63) [server.jar:?] {}
tại net.minecraftforge.server.ServerMain$Runner.access$100(ServerMain.java:60) [server.jar:?] {}
tại net.minecraftforge.server.ServerMain.main(ServerMain.java:57) [server.jar:?] {}


Hướng dẫn chi tiết về lỗi, đường dẫn mã và tất cả các chi tiết đã biết như sau:
-------------------------------------------------- -------------------------------------

(Video) BẢO ANH | CÔ ẤY CỦA ANH ẤY | OFFICIAL MV

-- Cái đầu --
Chủ đề: chính
ngăn xếp:
tại org.spongepowered.asm.mixin.injection.struct.InjectionInfo.postInject(InjectionInfo.java:468) ~[mixin-0.8.4.jar:0.8.4+Jenkins-b308.git-2accda5000f7602229606b39437565542cc6fba4] {re:classloading}
-- MOD tạo --
Chi tiết:
Gây ra bởi 0: org.spongepowered.asm.mixin.transformer.throwables.MixinTransformerError: Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng không mong muốn
tại org.spongepowered.asm.mixin.transformer.MixinProcessor.applyMixins(MixinProcessor.java:392) ~[mixin-0.8.4.jar:0.8.4+Jenkins-b308.git-2accda5000f7602229606b39437565542cc6fba4] {}
tại org.spongepowered.asm.mixin.transformer.MixinTransformer.transformClass(MixinTransformer.java:250) ~[mixin-0.8.4.jar:0.8.4+Jenkins-b308.git-2accda5000f7602229606b39437565542cc6fba4] {}
tại org.spongepowered.asm.service.modlauncher.MixinTransformationHandler. processClass(MixinTransformationHandler.java:131) ~[mixin-0.8.4.jar:0.8.4+Jenkins-b308.git-2accda5000f7602229606b39437565542cc6fba4] {}
tại org.spongepowered.asm.launch.MixinLaunchPluginLegacy. processClass(MixinLaunchPluginLegacy.java:131) ~[mixin-0.8.4.jar:0.8.4+Jenkins-b308.git-2accda5000f7602229606b39437565542cc6fba4] {}
tại cpw.mods.modlauncher.serviceapi.ILaunchPluginService. processClassWithFlags(ILaunchPluginService.java:154) ~[modlauncher-8.1.3.jar:8.1.3+8.1.3+main-8.1.x.c94d18ec] {}
tại cpw.mods.modlauncher.LaunchPluginHandler.offerClassNodeToPlugins(LaunchPluginHandler.java:85) ~[modlauncher-8.1.3.jar:?] {}
tại cpw.mods.modlauncher.ClassTransformer.transform(ClassTransformer.java:120) ~[modlauncher-8.1.3.jar:?] {}
tại cpw.mods.modlauncher.TransformingClassLoader$DelegatedClassLoader.findClass(TransformingClassLoader.java:265) ~[modlauncher-8.1.3.jar:?] {}
tại cpw.mods.modlauncher.TransformingClassLoader.loadClass(TransformingClassLoader.java:136) ~[modlauncher-8.1.3.jar:?] {re:classloading}
tại cpw.mods.modlauncher.TransformingClassLoader.loadClass(TransformingClassLoader.java:98) ~[modlauncher-8.1.3.jar:?] {re:classloading}
tại java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:521) ~[?:?] {}
tại java.lang.Class.forName0(Phương thức gốc) ~[?:?] {}
tại java.lang.Class.forName(Class.java:398) ~[?:?] {}
tại net.minecraftforge.fml.AutomaticEventSubscriber.lambda$inject$6(AutomaticEventSubscriber.java:75) ~[?:?] {re:classloading}
tại java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1540) ~[?:?] {}
tại net.minecraftforge.fml.AutomaticEventSubscriber.inject(AutomaticEventSubscriber.java:62) ~[?:?] {re:classloading}
tại net.minecraftforge.fml.javafmlmod.FMLModContainer.constructMod(FMLModContainer.java:91) ~[?:36.2] {re:classloading}
tại net.minecraftforge.fml.ModContainer.lambda$buildTransitionHandler$4(ModContainer.java:120) ~[?:?] {re:classloading}
tại java.util.concurrent.CompletableFuture$AsyncRun.run(CompletableFuture.java:1736) ~[?:?] {}
tại java.util.concurrent.CompletableFuture$AsyncRun.exec(CompletableFuture.java:1728) ~[?:?] {}
tại java.util.concurrent.ForkJoinTask.doExec(ForkJoinTask.java:290) ~[?:?] {}
tại java.util.concurrent.ForkJoinPool$WorkQueue.topLevelExec(ForkJoinPool.java:1020) ~[?:?] {}
tại java.util.concurrent.ForkJoinPool.scan(ForkJoinPool.java:1656) ~[?:?] {re:computing_frames}
tại java.util.concurrent.ForkJoinPool.runWorker(ForkJoinPool.java:1594) ~[?:?] {re:computing_frames}
tại java.util.concurrent.ForkJoinWorkerThread.run(ForkJoinWorkerThread.java:177) ~[?:?] {}

Tệp Mod: create-mc1.16.5_v0.3.2g.jar
Thông báo lỗi: Tạo (tạo) không tải đúng cách
org.spongepowered.asm.mixin.transformer.throwables.MixinTransformerError: Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng không mong muốn
Bản mod: v0.3.2g
URL Vấn đề Sửa đổi:https://github.com/Creators-of-Create/Create/issues
Thông báo ngoại lệ: org.spongepowered.asm.mixin.injection.throwables.InjectionError: Lỗi tiêm nghiêm trọng: Phương pháp sửa đổi liên tục getKeepAlivePacketInterval(J)J trong randompatches.mixins.json:timeouts.ServerPlayNetHandlerKeepAliveMixin kiểm tra tiêm không thành công, (0/1) đã thành công. Đã quét 1 mục tiêu. Sử dụng refmap randompatches.refmap.json
ngăn xếp:
tại org.spongepowered.asm.mixin.injection.struct.InjectionInfo.postInject(InjectionInfo.java:468) ~[mixin-0.8.4.jar:0.8.4+Jenkins-b308.git-2accda5000f7602229606b39437565542cc6fba4] {re:classloading}
tại org.spongepowered.asm.mixin.transformer.MixinTargetContext.applyInjections(MixinTargetContext.java:1362) ~[mixin-0.8.4.jar:0.8.4+Jenkins-b308.git-2accda5000f7602229606b39437565542cc6fba4] {}
tại org.spongepowered.asm.mixin.transformer.MixinApplicatorStandard.applyInjections(MixinApplicatorStandard.java:1051) ~[mixin-0.8.4.jar:0.8.4+Jenkins-b308.git-2accda5000f7602229606b39437565542cc6fba4] {}
tại org.spongepowered.asm.mixin.transformer.MixinApplicatorStandard.applyMixin(MixinApplicatorStandard.java:400) ~[mixin-0.8.4.jar:0.8.4+Jenkins-b308.git-2accda5000f7602229606b39437565542cc6fba4] {}
tại org.spongepowered.asm.mixin.transformer.MixinApplicatorStandard.apply(MixinApplicatorStandard.java:325) ~[mixin-0.8.4.jar:0.8.4+Jenkins-b308.git-2accda5000f7602229606b39437565542cc6fba4] {}
tại org.spongepowered.asm.mixin.transformer.TargetClassContext.apply(TargetClassContext.java:383) ~[mixin-0.8.4.jar:0.8.4+Jenkins-b308.git-2accda5000f7602229606b39437565542cc6fba4] {}
tại org.spongepowered.asm.mixin.transformer.TargetClassContext.applyMixins(TargetClassContext.java:365) ~[mixin-0.8.4.jar:0.8.4+Jenkins-b308.git-2accda5000f7602229606b39437565542cc6fba4] {}
tại org.spongepowered.asm.mixin.transformer.MixinProcessor.applyMixins(MixinProcessor.java:363) ~[mixin-0.8.4.jar:0.8.4+Jenkins-b308.git-2accda5000f7602229606b39437565542cc6fba4] {}
tại org.spongepowered.asm.mixin.transformer.MixinTransformer.transformClass(MixinTransformer.java:250) ~[mixin-0.8.4.jar:0.8.4+Jenkins-b308.git-2accda5000f7602229606b39437565542cc6fba4] {}
tại org.spongepowered.asm.service.modlauncher.MixinTransformationHandler. processClass(MixinTransformationHandler.java:131) ~[mixin-0.8.4.jar:0.8.4+Jenkins-b308.git-2accda5000f7602229606b39437565542cc6fba4] {}
tại org.spongepowered.asm.launch.MixinLaunchPluginLegacy. processClass(MixinLaunchPluginLegacy.java:131) ~[mixin-0.8.4.jar:0.8.4+Jenkins-b308.git-2accda5000f7602229606b39437565542cc6fba4] {}
tại cpw.mods.modlauncher.serviceapi.ILaunchPluginService. processClassWithFlags(ILaunchPluginService.java:154) ~[modlauncher-8.1.3.jar:8.1.3+8.1.3+main-8.1.x.c94d18ec] {}
tại cpw.mods.modlauncher.LaunchPluginHandler.offerClassNodeToPlugins(LaunchPluginHandler.java:85) ~[modlauncher-8.1.3.jar:?] {}
tại cpw.mods.modlauncher.ClassTransformer.transform(ClassTransformer.java:120) ~[modlauncher-8.1.3.jar:?] {}
tại cpw.mods.modlauncher.TransformingClassLoader$DelegatedClassLoader.findClass(TransformingClassLoader.java:265) ~[modlauncher-8.1.3.jar:?] {}
tại cpw.mods.modlauncher.TransformingClassLoader.loadClass(TransformingClassLoader.java:136) ~[modlauncher-8.1.3.jar:?] {re:classloading}
tại cpw.mods.modlauncher.TransformingClassLoader.loadClass(TransformingClassLoader.java:98) ~[modlauncher-8.1.3.jar:?] {re:classloading}
tại java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:521) ~[?:?] {}
tại java.lang.Class.forName0(Phương thức gốc) ~[?:?] {}
tại java.lang.Class.forName(Class.java:398) ~[?:?] {}
tại net.minecraftforge.fml.AutomaticEventSubscriber.lambda$inject$6(AutomaticEventSubscriber.java:75) ~[?:?] {re:classloading}
tại java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1540) ~[?:?] {}
tại net.minecraftforge.fml.AutomaticEventSubscriber.inject(AutomaticEventSubscriber.java:62) ~[?:?] {re:classloading}
tại net.minecraftforge.fml.javafmlmod.FMLModContainer.constructMod(FMLModContainer.java:91) ~[?:36.2] {re:classloading}
tại net.minecraftforge.fml.ModContainer.lambda$buildTransitionHandler$4(ModContainer.java:120) ~[?:?] {re:classloading}
tại java.util.concurrent.CompletableFuture$AsyncRun.run(CompletableFuture.java:1736) ~[?:?] {}
tại java.util.concurrent.CompletableFuture$AsyncRun.exec(CompletableFuture.java:1728) ~[?:?] {}
tại java.util.concurrent.ForkJoinTask.doExec(ForkJoinTask.java:290) ~[?:?] {}
tại java.util.concurrent.ForkJoinPool$WorkQueue.topLevelExec(ForkJoinPool.java:1020) ~[?:?] {}
tại java.util.concurrent.ForkJoinPool.scan(ForkJoinPool.java:1656) ~[?:?] {re:computing_frames}
tại java.util.concurrent.ForkJoinPool.runWorker(ForkJoinPool.java:1594) ~[?:?] {re:computing_frames}
tại java.util.concurrent.ForkJoinWorkerThread.run(ForkJoinWorkerThread.java:177) ~[?:?] {}

(Video) Bạn không cần thấy xấu hổ hay tội lỗi vì những điều này


-- Chi Tiết Hệ Thống --
Chi tiết:
Phiên bản Minecraft: 1.16.5
Mã phiên bản Minecraft: 1.16.5
Hệ điều hành: Linux (amd64) phiên bản 3.10.0-1160.49.1.el7.x86_64
Phiên bản Java: 11, Tập đoàn Oracle
Phiên bản Java VM: OpenJDK 64-Bit Server VM (chế độ hỗn hợp), Oracle Corporation
Bộ nhớ: 1457658376 byte (1390 MB) / 2451570688 byte (2338 MB) lên tới 4903141376 byte (4676 MB)
CPU: 12
Cờ JVM: tổng cộng 9; -Xms2337M -Xmx4675M -XX:MaxMetaspaceSize=825M -XX:+ParallelRefProcEnabled -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+DisableExplicitGC -XX:-OmitStackTraceInFastThrow -XX:+AlwaysPreTouch -XX:+OptimizeStringConcat
Trình khởi chạy Mod: 8.1.3+8.1.3+main-8.1.x.c94d18ec
Mục tiêu khởi chạy ModLauncher: fmlserver
Đặt tên ModLauncher: srg
Dịch vụ ModLauncher:
/mixin-0.8.4.jar mixinPLUGINSERVICE
/eventbus-4.0.0.jar eventbus PLUGINSERVICE
/server.jar object_holder_definalize PLUGINSERVICE
/server.jar runtime_enum_extenderPLUGINSERVICE
/server.jarkhả năng_inject_definalizePLUGINSERVICE
/accesstransformers-3.0.1.jar accesstransformerPLUGINSERVICE
/server.jar runtimedistcleanerPLUGINSERVICE
/mixin-0.8.4.jar mixin TRANSFORMATIONSERVICE
/server.jar fml DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI
FML: 36,2
Lò rèn: net.minecraftforge:36.2.34
Nhà cung cấp ngôn ngữ FML:
javafml@36.2
minecraft@1
kotlinforforge@1.17.0
Danh sách chế độ:
Immersivecooking-1.2.0.jar |Immersive Cooking |immersivecooking |1.2.0 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
ftb-essentials-1605.1.5-build.32.jar |FTB Essentials |ftbessentials |1605.1.5-build.32 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
supermartijn642configlib-1.1.6-forge-mc1.16.jar |SuperMartijn642's Config Libra|supermartijn642configlib |1.1.6 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
justenoughbeacons-3.1-1.16.3.jar |Chỉ vừa đủ đèn hiệu |vừa đủ đèn hiệu |3.1-1.16.3 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
badlightningnocookie-1.0.2.jar |BadLightningNoCookie |badlightningnocookie |1.0.2 |CREATE_REG|Bản kê khai: KHÔNG CÓ KÝ HIỆU
Thiết bị đầu cuối tích hợp-1.16.5-1.2.13.jar |Thiết bị đầu cuối tích hợp |thiết bị đầu cuối tích hợp |1.2.13 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
mcw-windows-2.1.1-mc1.16.5forge.jar |Macaw's Windows |mcwwindows |2.1.1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
modnametooltip_1.16.2-1.15.0.jar |Mod Name Tooltip |modnametooltip |1.15.0 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
pitg-1.16.5-2.0.1.jar |Pane In The Glass |pitg |1.16.5-2.0.1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Gọn gàng 1.7-27.jar |Gọn gàng |gọn gàng |1.7-27 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
IronJetpacks-1.16.5-4.2.3.jar |Iron Jetpacks |ironjetpacks |4.2.3 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
CTM-MC1.16.1-1.1.2.6.jar |ConnectedTexturesMod |ctm |MC1.16.1-1.1.2.6 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
YungsApi-1.16.4-Forge-13.jar |YUNG's API |yungsapi |1.16.4-Forge-13 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Powah-1.16.5-2.3.16.jar |Powah |powah |2.3.16 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
MaxHealthFix-Forge-1.16.5-1.0.5.jar |MaxHealthFix |maxhealthfix |1.0.5 |CREATE_REG|Manifest: eb:c4:b1:67:8b:f9:0c:db:dc:4f:01:b1: 8e:61:64:39:4c:10:85:0b:a6:c4:c7:48:f0:fa:95:f2:cb:08:3a:e5
rangedpumps-0.8.2.jar |Ranged Pumps |rangedpumps |0.8.2 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
WitherSkeletonTweaks-1.16.5-5.4.1.jar |Wither Skeleton Tweaks |wstweaks |5.4.1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Shrink-1.16.5-1.1.6.jar |Shrink |shrink |1.1.6 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
guardvillagers-1.16.5.1.2.6.jar |Guard Villagers |guardvillagers |1.2.6 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
randompatches-2.4.4-forge.jar |RandomPatches |randompatches |2.4.4-forge |CREATE_REG|Manifest: 92:f6:29:d4:09:89:f5:f5:98:5e:20:34:31: d0:7b:58:22:06:bd:a5:d1:6a:92:6e:ac:3d:8d:18:c5:b2:5b:d7
Apotheosis-1.16.5-4.8.9A0.jar |Apotheosis |apotheosis |4.8.9A0 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
shiftnscrollonmac-1.16.4-0.0.1.s1.jar |Shift n Scroll trên Mac |shiftnscrollonmac |1.16.4-0.0.1.s1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
clickadv-2.3.jar |clickadv mod |clickadv |2.3 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
dynviewdist-2.0.jar |Khoảng cách xem động |dynview |1.8 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
súng không có hoa hồng-1.16.5-1.0.9.jar |Súng không có hoa hồng |súng không có hoa hồng |1.0.9 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
JustEnoughResources-1.16.5-0.12.1.133.jar |Chỉ đủ tài nguyên |jeresources |0.12.1.133 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
integration_proxy-1.16-1.0.19.jar |IntegratedProxy |integrated_proxy |1.0.19 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
phần bổ sung-1.16.5-0.18.5.jar |Phần bổ sung |phần bổ sung |0.18.2 |CREATE_REG|Bản kê khai: NOSIGNATURE
emojiful-1.16.4-2.1.6.jar |Emojiful |emojiful |1.16.4-2.1.6 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
betterendforge-1.16.5-2.5.jar |BetterEnd Forge |betterendforge |1.16.5-2.5 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
structure_gel-1.16.5-1.7.8.jar |Structure Gel API |structure_gel |1.7.8 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
PackMenu-1.16.5-2.5.0.jar |PackMenu |packmenu |2.5.0 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Interactive_corporea-1.4.jar |Interactive Corporea |interactive_corporea |1.4 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
công nghiệp-ở trên-1.16.5-3.2.14.7-16.jar |Công nghiệp ở trên |công nghiệp ở trên |3.2.14.7 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
torchmaster-2.3.8.jar |Torchmaster |torchmaster |2.3.8 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
TipTheScales-1.16.5-3.0.0.15.jar |TipTheScales |tipthescales |3.0.0.15 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
repurposed_structures_forge-3.4.7+1.16.5.jar |Cấu trúc được tái sử dụng |repurposed_structures |3.4.7+1.16.5 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
ToolStats-1.16.5-6.0.5.jar |ToolStats |toolstats |6.0.5 |CREATE_REG|Manifest: eb:c4:b1:67:8b:f9:0c:db:dc:4f:01:b1:8e: 61:64:39:4c:10:85:0b:a6:c4:c7:48:f0:fa:95:f2:cb:08:3a:e5
oughnessbar-6.1.jar |Toughness Bar |toughnessbar |6.1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
dungeons_plus-1.16.5-1.1.5.jar |Dungeons Plus |dungeons_plus |1.1.5 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
mcw-trapdoors-1.0.9-mc1.16.5forge.jar |Macaw's Trapdoors |mcwtrpdoors |1.0.9 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
supermartijn642corelib-1.1.5-forge-mc1.16.jar |SuperMartijn642's Core Lib |supermartijn642corelib |1.1.5 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
masonry-1.16.3-0.3.6.jar |Masonry |masonry |NONE |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Botania-1.16.5-420.3.jar |Botania |botania |1.16.5-420.3 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
SpawnerFix-1.16.2-1.0.0.2.jar |Spawner Fix |sf |1.0.0.2 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
spark-1.9.1-forge.jar |spark |spark |1.9.1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
portality-1.16.5-3.2.5.jar |Portality |portality |3.2.5 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
curios-forge-1.16.5-4.1.0.0.jar |Curios API |curios |1.16.5-4.1.0.0 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
GameStages-Forge-1.16.5-7.3.14.jar |GameStages |gamestages |7.3.14 |CREATE_REG|Manifest: eb:c4:b1:67:8b:f9:0c:db:dc:4f:01:b1: 8e:61:64:39:4c:10:85:0b:a6:c4:c7:48:f0:fa:95:f2:cb:08:3a:e5
tanknull-2.3-1.16.4.jar |Tank Null |tanknull |2.3-1.16.4 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
NaturesAura-34.3.jar |Nature's Aura |naturesaura |34.3 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
constructionwand-1.16.5-2.6.jar |Construction Wand |constructionwand |1.16.5-2.6 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
mcw-roofs-2.2.3-mc1.16.5forge.jar |Macaw's Roofs |mcwroofs |2.2.3 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
littlelogistics-mc1.16.5-v1.0.8.jar |Little Logistics |littlelogistics |mc1.16.5-v1.0.8 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
cfm-7.0.0pre22-1.16.3.jar |MrCrayfish's Furniture Mod |cfm |7.0.0-pre22 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
tinh luyện-1.0.2.jar |Nấu ăn tinh chế |refinedcooking |1.0.2 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
tinh lưu trữ-1.9.18.jar |Bộ lưu trữ tinh chỉnh |refinedstorage |1.9.18 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
ExtraStorage-1.16.5-1.6.1.jar |Bộ nhớ bổ sung |bộ nhớ bổ sung |1.6.1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
observerlib-1.16.5-1.5.3.jar |ObserverLib |observerlib |1.16.5-1.5.3 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
cloth-config-4.16.91-forge.jar |Cloth Config v4 API |cloth-config |4.16.91 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
BetterBurning-1.16.5-6.0.8.jar |BetterBurning |betterburning |6.0.8 |CREATE_REG|Manifest: eb:c4:b1:67:8b:f9:0c:db:dc:4f:01:b1:8e: 61:64:39:4c:10:85:0b:a6:c4:c7:48:f0:fa:95:f2:cb:08:3a:e5
FastLeafDecay-v25.2.jar |FastLeafDecay |fastleafdecay |v25.2 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
CodeChickenLib-1.16.5-4.0.7.445-universal.jar |CodeChicken Lib |codechickenlib |4.0.7.445 |CREATE_REG|Manifest: 31:e6:db:63:47:4a:6e:e0:0a:2c:11:d1 :76:db:4e:82:ff:56:2d:29:93:d2:e5:02:bd:d3:bd:9d:27:47:a5:71
Babel-1.0.5.jar |Babel |babel |1.0.5 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
JEPB-1.0.0.jar |Trao đổi Piglin vừa đủ |jepb |1.0.0 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
BetterMineshafts-Forge-1.16.4-2.0.4.jar |YUNG's Better Mineshafts |betermineshafts |1.16.4-2.0.4 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
SimpleDiscordRichPresence-1.4.0-build.3+mc1.16.5.j|Simple Discord Rich Presence |sdrp |1.4.0-build.3+mc1.16|CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
geckolib-forge-1.16.5-3.0.106.jar |GeckoLib |geckolib3 |3.0.106 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
DarkPaintings-1.16.5-6.0.11.jar |DarkPaintings |darkpaintings |6.0.11 |CREATE_REG|Manifest: eb:c4:b1:67:8b:f9:0c:db:dc:4f:01:b1:8e: 61:64:39:4c:10:85:0b:a6:c4:c7:48:f0:fa:95:f2:cb:08:3a:e5
tconplanner-1.16.5-1.2.0.jar |Tinker's Planner |tconplanner |1.2.0 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
enigmatica-1.16.3-0.1.1.jar |Enigmatica Mod |enigmatica |1.16.3-0.1.1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
ClientTweaks_1.16.3-5.3.0.jar |Client Tweaks |clienttweaks |5.3.0 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Ghi chú-1.16.5-1.2.3.jar |Ghi chú |ghi chú |1.16.5-1.2.3 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
portable_stonecutter-1.16.5-1.3.5.jar |Portable Stonecutter |portable_stonecutter |1.3.5 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
AttributeFix-1.16.5-10.1.4.jar |AttributeFix |attributefix |10.1.4 |CREATE_REG|Manifest: eb:c4:b1:67:8b:f9:0c:db:dc:4f:01:b1:8e: 61:64:39:4c:10:85:0b:a6:c4:c7:48:f0:fa:95:f2:cb:08:3a:e5
caelus-forge-1.16.5-2.1.3.2.jar |Caelus API |caelus |1.16.5-2.1.3.2 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
PrettyPipesFluids-1.16.5-0.4.2.jar |Pretty Fluid Pipes |ppfluids |1.16.5-0.4.2 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
NaturesCompass-1.16.5-1.9.1-forge.jar |Nature's Compass |naturescompass |1.16.5-1.9.1-forge |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
catjammies-1.1.0.jar |CatJammies |catjammies |NONE |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
LibX-1.16.3-1.0.76.jar |LibX |libx |1.16.3-1.0.76 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
compactmachines-4.0.0-beta.2.jar |Compact Machines 4 |compactmachines |4.0.0-beta.2 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
curiofundying-forge-1.16.5-5.2.0.0.jar |Curio of Undying |curioofundying |1.16.5-5.2.0.0 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
FarmingForBlockheads_1.16.5-7.3.1.jar |Canh tác cho Blockheads |farmingforblockheads |7.3.1 |CREATE_REG|Bản kê khai: KHÔNG CÓ KÝ HIỆU
pneumaticcraft-repressurized-1.16.5-2.15.12-13.jar|PneumaticCraft: Repressurized |pneumaticcraft |1.16.5-2.15.12-13 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
bệ-0.8t_hotfix_1.jar |Bệ |bệ |0.8t_hotfix_1 |CREATE_REG|Bản kê khai: NOSIGNATURE
catalog-1.6.1-1.16.5.jar |Catalogue |catalogue |1.6.1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
ImmersivePetroleum-1.16.5-3.4.0-13.jar |Immersive Petroleum |immersivepetroleum |3.4.0-13 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
ironchest-1.16.5-11.2.21.jar |Rương sắt |ironchest |1.16.5-11.2.21 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
MythicBotany-1.16.5-1.4.19.jar |MythicBotany |mythicbotany |1.16.5-1.4.19 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
IntegratedCrafting-1.16.5-1.0.23.jar |IntegratedCrafting |tích hợpcrafting |1.0.23 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
DungeonsArise-1.16.5-2.1.49-beta.jar |Khi Dungeons Arise |dungeons_arise |2.1.49 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
forge-1.16.5-36.2.34-server.jar |Minecraft |minecraft |1.16.5 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
logprot-1.16-1.6.jar |Logprot |logprot |1.4 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
các phần bổ sung tích hợp-1.1.4.jar |Các phần bổ sung tích hợp |các phần bổ sung tích hợp |1.1.4 |CREATE_REG|Bản kê khai: KHÔNG CHỮ KÝ
clockout-1.16.4-2.0.0.1.jar |Clockout |clockout |2.0.0.1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
MouseTweaks-2.14-mc1.16.2.jar |Mouse Tweaks |mousetweaks |2.14 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
configswapper-2.7.jar |Hoán đổi cấu hình |configswapper |2.7 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
hữu ích_railroads-1.16.5-1.4.6.43.jar |Đường sắt hữu ích |đường sắt hữu ích |1.4.6.43 |CREATE_REG|Manifest: f4:a6:0b:ee:cb:8a:1a:ea:9f:9d:45:91:8f :8b:b3:ae:26:f3:bf:05:86:1d:90:9e:f6:32:2a:1a:ed:1d:ce:b0
EntityCulling-1.16.5-2.1.6.jar |Entity Culling |entity_culling |2.1.6 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
SaveYourPets-1.16.2-1.0.0.7.jar |Save Your Pets |syp |1.0.0.7 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Sửa đổiEnigmatic-1.2.16-build.46+mc1.16.5.jar
Ding-1.16.5-1.3.0.jar |Ding |ding |1.3.0 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
NBT-Ingredient-Predicate-1.3.jar |NBT Ingredient Predicate |nbt_ingredient_predicate |1.3 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
MasterfulMachinery-1.16.5-0.1.68-B1105.jar |Masterful Machinery |masterfulmachinery |1.16.5-0.1.68-B1105 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
sushigocrafting-1.16.5-0.2.1.jar |Sushi Go Crafting |sushigocrafting |NONE |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
bánh đà-1.16-0.2.5.jar |Bánh đà |bánh đà |1.16-0.2.5 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Mantle-1.16.5-1.6.157.jar |Mantle |mantle |1.6.157 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
IntegratedDynamics-1.16.5-1.10.15.jar |IntegratedDynamics |integrateddynamics |1.10.15 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
integrationnbt-1.16.4-1.4.2.jar |NBT tích hợp |integratednbt |version |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
ftb-backups-2.1.2.2.jar |Sao lưu FTB |ftbbackups |2.1.2.2 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Cyclepaintings_1.16.5-2.7.jar |Cycle Paintings |cyclepaintings |2.7 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
serverconfigupdater-1.3.2.jar |ServerConfig Updater |serverconfigupdater |1.3.2 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
oauth-1.1.14-1.16.jar |OAuth |oauth |1.1.14 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
đa hình-forge-1.16.5-0.41.jar |Đa hình |đa hình |1.16.5-0.41 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
JustEnoughProfessions-1.16.5-1.2.2.jar |Just enough Professions (JEP) |justenoughprofessions |1.2.2 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
AutoRegLib-1.6-49.jar |AutoRegLib |autoreglib |1.6-49 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
tamedsummon-1.0.0.jar |TamedSummon |tamedsummon |NONE |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
RSLargePatterns-1.16.5-2.1.0.3.jar |Các mẫu lớn lưu trữ tinh chỉnh|rslargepatterns |2.1.0.3 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
quickstack-1.16.5-4.0.3.jar |DropOff |dropoff |1.16.5-4.0.3 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
FastFurnace-1.16.5-4.5.0.jar |FastFurnace |fastfurnace |4.5.0 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
lootr-1.16.5-0.1.15.46.jar |Lootr |lootr |0.1.14.45 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
connectedglass-1.1.6-forge-mc1.16.jar |Connected Glass |connectedglass |1.1.6 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
chủ nghĩa huyền bí-1.16.5-1.29.1.jar |Chủ nghĩa huyền bí |chủ nghĩa huyền bí |1.16.5-1.29.1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
PuzzlesLib-v1.0.15-1.16.5-Forge.jar |Puzzles Lib |puzzleslib |1.0.15 |CREATE_REG|Manifest: 9a:09:85:98:65:c4:8c:11:c5:49:f6:d6 :33:23:39:df:8d:b4:ff:92:84:b8:bd:a5:83:9f:ac:7f:2a:d1:4b:6a
byg-1.3.6.jar |Oh The Biomes You'll Go |byg |1.3.4 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
FriendlyFire-1.16.5-7.0.6.jar |FriendlyFire |friendlyfire |7.0.6 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
ExtremeSoundMuffler-3.18_1.16.5.jar |Extreme Sound Muffler |extremesoundmuffler |3.18_forge-1.16.5 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
CosmeticArmorReworked-1.16.5-v5.jar |CosmeticArmorReworked |cosmeticarmorreworked |1.16.5-v5 |CREATE_REG|Manifest: 5e:ed:25:99:e4:44:14:c0:dd:89:c1:a9:4c: 10:b5:0d:e4:b1:52:50:45:82:13:d8:d0:32:89:67:56:57:01:53
DefaultOptions_1.16.5-12.2.1.jar |Tùy chọn mặc định |tùy chọn mặc định |12.2.1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
tetra-1.16.5-3.20.0.jar |Tetra |tetra |3.20.0 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
tetranomicon-1.4-1.16.5.jar |Tetranomicon |tetranomicon |1.4-1.16.5 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
rsrequestify-1.16.5-2.1.6.jar |RSRequestify |rsrequestify |2.1.6 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
CyclopsCore-1.16.5-1.13.0.jar |Cyclops Core |cyclopscore |1.13.0 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
ma thuật thiên văn-1.16.5-1.14.1.jar |Ma thuật thiên thể |ma thuật thiên văn |1.16.4-1.14.1 |CREATE_REG|Manifest: 45:2b:0a:49:6b:65:3b:39:a9:dd:d2 :5b:55:7f:82:47:a5:1d:7a:cc:7f:a8:69:73:72:53:6f:57:4d:b2:1a:b7
NaturesStarlight-1.2.jar |Nature's Starlight |naturesstarlight |1.2 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
NetherPortalFix_1.16.3-7.2.1.jar |NetherPortalFix |netherportalfix |7.2.1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
aiotbotania-1.16.5-1.8.4.jar |AIOT Botania |aiotbotania |1.8.4 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
advancedperipherals-1.16.5-0.7.10r.jar |Advanced Peripherals |advancedperipherals |0.7.10r |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
eidolon-0.2.7.jar |Eidolon |eidolon |0.2.7 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Architects-Palette-1.16.4-1.1.5.jar |Architect's Palette |architects_palette |1.1.2 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
morecfm-1.3.1-1.16.3.jar |MrCrayfish's More Furniture Mo|morecfm |1.3.1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
connection-2.4-1.16.5.jar |Connectivity Mod |connectivity |2.4-1.16.5 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Compote-1.0.2.jar |Compote |compote |1.0.2 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
KleeSlabs_1.16.5-9.2.1.jar |KleeSlabs |kleeslabs |9.2.1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
rsgauges-1.16.5-1.2.16.jar |Đồng hồ đo và công tắc |rsgauges |1.2.16 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
findme-1.16.3-2.2.1.0.jar |Find Me |findme |2.2.1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
glassential-forge-1.16.5-1.1.7.jar |Glassential |glassential |1.1.7 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
TerraForged-1.16.5-0.2.16.jar |TerraForged |terraforged |0.2.16 |CREATE_REG|Manifest: 7b:73:d0:a2:c3:40:13:84:35:4f:c9:0e:2b: 85:8c:08:ea:3c:3c:eb:f1:98:8b:5b:6e:ca:8a:a0:9a:cf:12:b3
CookingForBlockheads_1.16.5-9.3.4.jar |Cooking for Blockheads |cookingforblockheads |9.3.4 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Controlling-7.0.0.29.jar |Controlling |controlling |7.0.0.29 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Giả dược-1.16.5-4.7.0.jar |Placebo |placebo |4.7.0 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
dankstorage-1.16.5-3.21.jar |Dank Storage |dankstorage |1.16.5-3.21 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Citadel-1.8.1-1.16.5.jar |Citadel |Citadel |1.8.1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
alexsmobs-1.12.1.jar |Alex's Mobs |alexsmobs |1.12.1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Mightyarchitect-mc1.16.3_v0.5.jar |The Mighty Architect |mightyarchitect |0.5 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
cuisineconstruct-forge-1.16.5-4.0.1.0.jar |Culinary Construct |culinaryconstruct |1.16.5-4.0.1.0 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Bookshelf-Forge-1.16.5-10.4.33.jar |Bookshelf |bookshelf |10.4.33 |CREATE_REG|Manifest: eb:c4:b1:67:8b:f9:0c:db:dc:4f:01:b1: 8e:61:64:39:4c:10:85:0b:a6:c4:c7:48:f0:fa:95:f2:cb:08:3a:e5
DarkUtilities-1.16.5-8.0.14.jar |Dark Utilities |darkutils |8.0.14 |CREATE_REG|Manifest: eb:c4:b1:67:8b:f9:0c:db:dc:4f:01:b1:8e :61:64:39:4c:10:85:0b:a6:c4:c7:48:f0:fa:95:f2:cb:08:3a:e5
BotanyPots-1.16.5-7.1.39.jar |BotanyPots |botanypots |7.1.39 |CREATE_REG|Manifest: eb:c4:b1:67:8b:f9:0c:db:dc:4f:01:b1:8e: 61:64:39:4c:10:85:0b:a6:c4:c7:48:f0:fa:95:f2:cb:08:3a:e5
Mẹo-1.16.5-4.0.18.jar |Mẹo |mẹo |4.0.18 |CREATE_REG|Manifest: eb:c4:b1:67:8b:f9:0c:db:dc:4f:01:b1:8e: 61:64:39:4c:10:85:0b:a6:c4:c7:48:f0:fa:95:f2:cb:08:3a:e5
biomeidfixer-1.16.5-1.0.1.s5.jar |Biome Id Fixer của Desagas |biomeidfixer |1.16.5-1.0.1.s5 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
ba lô tinh vi-1.16.5-3.15.20.755.jar |Ba lô tinh vi |ba lô tinh vi |1.16.5-3.15.20.755 |CREATE_REG|Bản kê khai: NOSIGNATURE
u_team_core-1.16.5-3.2.1.229.jar |U Team Core |uteamcore |3.2.1.229 |CREATE_REG|Manifest: f4:a6:0b:ee:cb:8a:1a:ea:9f:9d:45:91: 8f:8b:b3:ae:26:f3:bf:05:86:1d:90:9e:f6:32:2a:1a:ed:1d:ce:b0
buildinggadgets-1.16.5-3.8.3-build.20+mc1.16.5.jar|Building Gadgets |buildinggadgets |3.8.3-build.20+mc1.1|CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
FramedBblocks-2.16.2.jar |FramedBblocks |framedblocks |2.16.2 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
forge-1.16.5-36.2.34-universal.jar |Forge |forge |36.2.34 |CREATE_REG|Manifest: 22:af:21:d8:19:82:7f:93:94:fe:2b:ac: b7:e4:41:57:68:39:87:b1:a7:5c:c6:44:f9:25:74:21:14:f5:0d:90
Atum-1.16.5-2.2.12.jar |Atum 2 |atum |1.16.5-2.2.12 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
PassthroughSigns-1.16.4-2.3.7.jar |Passthrough Signs |passthroughsigns |1.16.4-2.3.7 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
cofh_core-1.16.5-1.5.2.22.jar |CoFH Core |cofh_core |1.5.2.22 |CREATE_REG|Manifest: 75:0b:cc:9b:64:2e:9b:c4:41:d1:95:00:71 :ee:87:1a:b3:5e:4b:da:8e:e8:39:00:fd:5d:e5:9c:40:42:33:09
thermal_foundation-1.16.5-1.5.2.30.jar |Dòng nhiệt |thermal |1.5.2.30 |CREATE_REG|Manifest: 75:0b:cc:9b:64:2e:9b:c4:41:d1:95:00:71 :ee:87:1a:b3:5e:4b:da:8e:e8:39:00:fd:5d:e5:9c:40:42:33:09
thermal_innovation-1.16.5-1.5.0.4.jar |Thermal Innovation |thermal_innovation |1.5.0.4 |CREATE_REG|Manifest: 75:0b:cc:9b:64:2e:9b:c4:41:d1:95:00:71 :ee:87:1a:b3:5e:4b:da:8e:e8:39:00:fd:5d:e5:9c:40:42:33:09
thermal_locomotion-1.16.5-1.5.0.4.jar |Đầu máy nhiệt |thermal_locomotion |1.5.0.4 |CREATE_REG|Manifest: 75:0b:cc:9b:64:2e:9b:c4:41:d1:95:00:71 :ee:87:1a:b3:5e:4b:da:8e:e8:39:00:fd:5d:e5:9c:40:42:33:09
plonk-1.16.5-9.0.8.jar |Plonk |plonk |9.0.8 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
MoreCraftingTables1.16.5.jar |More Crafting Tables Mod |mctb |1.16.5 - 1.0.0 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
appleskin-forge-mc1.16.x-2.4.0.jar |AppleSkin |appleskin |2.4.0+mc1.16.4 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Nuôi trồng thủy sản-1.16.5-2.1.23.jar |Nuôi trồng thủy sản 2 |nuôi trồng thủy sản |1.16.5-2.1.23 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
mcw-doors-1.0.8b-forge-mc1.16.5.jar |Macaw's Doors |mcwdoors |1.0.8b |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
jeed-1.16.5-1.6.jar |Mô tả hiệu ứng vừa đủ|jeed |1.16.5-1.6 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
MekanismGenerators-1.16.5-10.1.2.457.jar |Mekanism: Generators |mekanismgenerators |10.1.2 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
FpsReducer-forge-1.24-mc1.16.5.jar |FPS Reducer |fpsreducer |1.24-mc1.16.5 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
XNetGases-1.16.5-2.3.10.jar |XNet Gases |xnetgases |2.3.10 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
LostTrinkets-1.16.5-0.1.27.jar |LostTrinkets |losttrinkets |0.1.27 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
hạn chế-1.16.5-0.1.4.jar |Hạn chế |hạn chế |1.16.5-0.1.4 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
cobblegenrandomizer-1.16-5.1.2.jar |CobbleGenRandomizer |cobblegenrandomizer |1.16-5.1.2 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
ExperienceBugFix-1.36.0.2.jar |Trải nghiệm sửa lỗi |experiencebugfix |1.36.0.2 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
RSInfinityBooster-1.16.5-1.1+13.jar |RSInfinityBooster |rsinfinitybooster |1.16.5-1.1+13 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
PrettyPipes-1.9.8.jar |Pretty Pipes |prettypipes |1.9.8 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
EquipmentCompare-1.16.5-1.3.2.jar |So sánh thiết bị |so sánh thiết bị |1.3.2 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
chipped-1.16.5-1.2.1-forge.jar |Chipped |chipped |1.16.5-1.2.1-forge |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
createplus-1.16.4_v0.3.2.1.jar |Create Plus |createplus |1.16.4_v0.3.2.1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
mcw-bridges-2.0.6-mc1.16.5forge.jar |Macaw's Bridges |mcwbridges |2.0.6 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
FarmersDelight-1.16.5-0.6.0.jar |Farmer's Delight |farmersdelight |1.16.5-0.6.0 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
ResourcefulBees-1.16.5-0.10.7.jar |Resourceful Bees |resourcefulbees |1.16.5-0.10.7 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
DustrialDecor-1.3.1.jar |'Dustrial Decor |dustrial_decor |1.2.8 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Giá treo áo giáp tò mò-1.16.5-2.2.0.jar |Giá treo áo giáp tò mò |curious_armor_stands |1.16.5-2.2.0 |CREATE_REG|Bản kê khai: KHÔNG CÓ KÝ HIỆU
bị vướng mắc-1.3.13-forge-mc1.16.jar |Vướng mắc |vướng mắc |1.3.13 |CREATE_REG|Bản kê khai: KHÔNG CÓ KÝ HIỆU
CommonCapabilities-1.16.5-2.8.0.jar |CommonCapabilities |commoncapabilities |2.8.0 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
crashutilities-3.13.jar |Crash Utilities |crashutilities |3.13 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Ping-1.16.4-1.6.9.jar |Ping |ping |1.16.4-1.6.9 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
projectvibrantjourneys-1.16.5-3.2.10.jar |Dự án: Vibrant Journeys |projectvibrantjourneys |1.16.5-3.2.10 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Lollipop-1.16.5-3.2.9.jar |Lollipop |lollipop |3.2.9 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
mcw-fences-1.0.7-mc1.16.5forge.jar |Hàng rào và tường của Macaw |mcwfences |1.0.7 |CREATE_REG|Bản kê khai: KHÔNG CÓ KÝ HIỆU
không ngủ được-những chú hề sẽ ăn thịt tôi : KHÔNG CÓ CHỮ KÝ
simplelight-1.16.5-1.4.2-build.32.jar |Simply Light |simplylight |1.16.5-1.4.2-build.3|CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
simplefarming-1.16.5-1.3.8.jar |Simplefarming|simplefarming |1.16.5-1.3.8 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Bountiful-1.16.4-3.3.1.jar |Bountiful |bountiful |1.16.4-3.3.1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
trofers-1.16.5-1.1.0.jar |Trfers |trofers |1.16.5-1.1.0 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Patchouli-1.16.4-53.3.jar |Patchouli |patchouli |1.16.4-53.3 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
ars_new-1.16.5-1.25.10.jar |Ars Mới |ars_new |1.25.10 |CREATE_REG|Bản kê khai: KHÔNG KÝ
tập thể-1.16.5-5.49.jar |Tập thể |tập thể |5.49 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
cakechomps-forge-1.16.5-5.0.0.3.jar |Cake Chomps |cakechomps |1.16.5-5.0.0.3 |CREATE_REG|Bản kê khai: KHÔNG CHỮ KÝ
betterbiomeblend-1.16.4-1.2.9-forge.jar |Better Biome Blend |betterbiomeblend |1.16.4-1.2.9-forge |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
time-in-a-bottle-1.1.0.jar |Time In A Bottle |tiab |1.1.0 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
thermal_expansion-1.16.5-1.5.2.16.jar |Mở rộng nhiệt |thermal_expansion |1.5.2.16 |CREATE_REG|Manifest: 75:0b:cc:9b:64:2e:9b:c4:41:d1:95:00:71 :ee:87:1a:b3:5e:4b:da:8e:e8:39:00:fd:5d:e5:9c:40:42:33:09
IntegratedTunnels-1.16.5-1.8.11.jar |IntegratedTunnels |integratedtunnels |1.8.11 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
DrawersTooltip-1.16.2-2.1.1.jar |Drawers Tooltip |drawerstooltip |2.1.1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
liftid-1.16.5-1.7.13.jar |Elevator Mod |elevatorid |1.16.5-1.7.13 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
ftb-ultimine-forge-1605.3.1-build.45.jar |FTB Ultimine |ftbultimine |1605.3.1-build.45 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Runelic-1.16.5-7.0.3.jar |Runelic |runelic |7.0.3 |CREATE_REG|Manifest: eb:c4:b1:67:8b:f9:0c:db:dc:4f:01:b1:8e: 61:64:39:4c:10:85:0b:a6:c4:c7:48:f0:fa:95:f2:cb:08:3a:e5
MekanismTools-1.16.5-10.1.2.457.jar |Mekanism: Tools |mekanismtools |10.1.2 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
kiến trúc-1.32.66.jar |Kiến trúc |kiến trúc |1.32.66 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
ftb-library-forge-1605.3.4-build.90.jar |Thư viện FTB |ftblibrary |1605.3.4-build.90 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
ftb-teams-forge-1605.2.3-build.40.jar |FTB Teams |ftbteams |1605.2.3-build.40 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
ftb-ranks-forge-1605.1.6-build.33.jar |FTB Ranks |ftbranks |1605.1.6-build.33 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
tò mò-forge-1.16.5-4.0.2.4.jar |Curious Elytra |curiouselytra |1.16.5-4.0.2.4 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
cc-tweaked-1.16.5-1.101.2.jar |CC: Tinh chỉnh |computercraft |1.101.2 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
energymeter-1.16.5-1.6.1.jar |Energy Meter |energymeter |1.6.1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
AI-Improvements-1.16.5-0.5.0.jar |AI-Improvements |aiimprovements |0.4.0 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
morelays-1.18.19-mc1.16.5.jar |Cập nhật thêm lớp phủ |moreoverlays |1.18.19-mc1.16.5 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Cherishworlds-forge-1.16.5-5.1.1.0.jar |Cherished Worlds |cherishedworlds |1.16.5-5.1.1.0 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
compactcrafting-1.0.0.jar |Compact Crafting |compactcrafting |task ':jar' property|CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
jei-1.16.5-7.8.0.1009.jar |Các mục vừa đủ |jei |7.8.0.1009 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Cơ chế-1.16.5-10.1.2.457.jar |Cơ chế |cơ chế |10.1.2 |CREATE_REG|Bản kê khai: SỐ KÝ
invtweaks-1.16.4-1.0.1.jar |Chỉnh sửa khoảng không quảng cáo được làm mới |invtweaks |1.16.4-1.0.1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
theoneprobe-1.16-3.1.7.jar |The One Probe |theoneprobe |1.16-3.1.7 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
JustEnoughCalculation-1.16.5-3.8.6.jar |Tính toán vừa đủ |jecalculation |3.8.6 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
thùng rác-1.0.17a-forge-mc1.16.jar |Thùng rác |thùng rác |1.0.17a |CREATE_REG|Bản kê khai: NOSIGNATURE
The_Undergarden-1.16.5-0.5.5.jar |The Undergarden |undergarden |0.5.5 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
InventoryEssentials_1.16.5-2.3.2.jar |Inventory Essentials |inventoryessentials |2.3.2 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
smallships-1.16.5-2.0.0-Alpha-0.4.jar |Small Ships Mod |smallships |2.0.0-a0.4 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
bwncr-1.16.5-3.10.16.jar |Bad Wither No Cookie Reloaded |bwncr |1.16.5-3.10.16 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
observable-0.2.1-forge.jar |Có thể quan sát được |có thể quan sát được |0.2.1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
toomanyglyphs-snapshot-20220223.jar |Too Many Glyphs |toomanyglyphs |0.1.0 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
GameMenuModOption-1.16.4-1.8.2.jar |Game Menu Mod Option |gamemenumodoption |1.8.2 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
TradingPost-v1.0.2-1.16.5.jar |Bài đăng giao dịch |tradingpost |1.0.2 |CREATE_REG|Manifest: 9a:09:85:98:65:c4:8c:11:c5:49:f6:d6:33 :23:39:df:8d:b4:ff:92:84:b8:bd:a5:83:9f:ac:7f:2a:d1:4b:6a
BetterAdvancements-1.16.5-0.1.1.115.jar |Better Advancements |betteradvancements |0.1.1.115 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
BH-Menu-1.16.5-1.3.jar |Bisect Hosting Menu |bhmenu |1.16.5-1.3 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
tê giác-forge-1605.1.5-build.75.jar |Rhino |tê giác |1605.1.5-build.75 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
BotaniaAdditionsMC1.16.4-1.0.4.jar |Botania Additions |botaniaadditions |1.0.4 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
BedBenefits-1.16.5-5.0.4.jar |Benefits |bedbenefits |5.0.4 |CREATE_REG|Manifest: eb:c4:b1:67:8b:f9:0c:db:dc:4f:01:b1:8e: 61:64:39:4c:10:85:0b:a6:c4:c7:48:f0:fa:95:f2:cb:08:3a:e5
Cucumber-1.16.5-4.1.12.jar |Thư viện dưa chuột |cucumber |4.1.12 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
TrashSlot_1.16.3-12.2.1.jar |TrashSlot |khe rác |12.2.1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
jmi-1.16.5-0.8.1-47.jar |Tích hợp JourneyMap |jmi |1.16.5-0.8.1-47 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
simpledelights-1.2.jar |Simple Delights |simpledelights |1.2 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
redstonepen-1.16.5-1.0.11.jar |Redstone Pen |redstonepen |1.0.11 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
item-filters-forge-1605.2.5-build.9.jar |Bộ lọc vật phẩm |bộ lọc vật phẩm |1605.2.5-build.9 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
bất thường_core-1.16.5-3.3.1.jar |Abnormals Core |abnormals_core |3.3.1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
môi trường-1.16.5-1.1.1.jar |Môi trường |môi trường |1.1.1 |CREATE_REG|Bản kê khai: NOSIGNATURE
upgrade_aquatic-1.16.5-3.1.2.jar |Nâng cấp Aquatic |upgrade_aquatic |3.1.2 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
tính cách-1.16.5-1.0.3.jar |Tính cách |tính cách |1.0.3 |CREATE_REG|Bản kê khai: NOSIGNATURE
nethers_delight-2.1.jar |Nethers Delight |nethers_delight |2.1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
scannable-1.16.5-forge-1.7.6+00198b7.jar |Scannable |scannable |1.7.6 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Ponderjs-1.16.5-1.0.3d.jar |Ponderjs |ponderjs |1.16.5-1.0.3d |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
ensorcellation-1.16.5-1.5.0.4.jar |Ensorcellation |enorcellation |1.5.0.4 |CREATE_REG|Manifest: 75:0b:cc:9b:64:2e:9b:c4:41:d1:95:00:71: ee:87:1a:b3:5e:4b:da:8e:e8:39:00:fd:5d:e5:9c:40:42:33:09
tạo-mc1.16.5_v0.3.2g.jar |Tạo |tạo |v0.3.2g |LỖI |Bản kê khai: KHÔNG KÝ
ars_creo-1.16.5-1.1.2.jar |Ars Creo |ars_creo |1.1.2 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Waystones_1.16.5-7.6.4.jar |Waystones |waystones |7.6.4 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Clumps-6.0.0.28.jar |Clums |clump |6.0.0.28 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
mgui-1.16.5-3.3.0.jar |mgui |mgui |3.3.0 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Journeymap-1.16.5-5.8.5p6.jar |Journeymap |Journeymap |5.8.5p6 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
RoadRunner-mc1.16.5-1.4.1.jar |Meep Meep! (Người đi đường) |người đi đường |1.4.1 |CREATE_REG|Bản kê khai: NOSIGNATURE
comforts-forge-1.16.5-4.0.1.5.jar |Comforts |comforts |1.16.5-4.0.1.5 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Đồ tạo tác-1.16.5-2.10.5.jar |Đồ tạo tác |đồ tạo tác |1.16.5-2.10.5 |CREATE_REG|Bản kê khai: KHÔNG KÝ
framedcompactdrawers-1.16-2.2.1.jar |Ngăn kéo nén có khung |framedcompactdrawers |1.16-2.2.1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
được định cấu hình-1.5.3-1.16.5.jar |Đã định cấu hình |đã định cấu hình |1.5.3 |CREATE_REG|Bản kê khai: NOSIGNATURE
decorative_blocks-1.16.4-1.7.2.jar |Khối trang trí |decorative_blocks |1.7.2 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
decorative_blocks_abnormals-1.2.jar |Sự bất thường của khối trang trí |decorative_blocks_abnormals |1.2 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
DungeonCrawl-1.16.3-2.2.4.jar |Thu thập thông tin trong ngục tối |thu thập thông tin trong ngục tối |2.2.4 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
demagnetize-forge-1.16.2-1.2.2.jar |Demagnetize |demagnetize |1.16.2-1.2.2 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
TravelAnchors-2.4.jar |Travel Anchors |travel_anchors |2.4 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
lazydfu-0.1.3.jar |LazyDFU |lazydfu |0.1.3 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
mcjtylib-1.16-5.1.8.jar |McJtyLib |mcjtylib |1.16-5.1.8 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
rftoolsbase-1.16-2.1.5.jar |RFToolsBase |rftoolsbase |1.16-2.1.5 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
xnet-1.16-3.0.17.jar |XNet |xnet |1.16-3.0.17 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
rftoolspower-1.16-3.0.14.jar |RFToolsPower |rftoolspower |1.16-3.0.14 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
rftoolsbuilder-1.16-3.1.11.jar |RFToolsBuilder |rftoolsbuilder |1.16-3.1.11 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
rftoolsstorage-1.16-2.0.19.jar |RFToolsStorage |rftoolsstorage |1.16-2.0.19 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
rftoolscontrol-1.16-4.0.18.jar |RFToolsControl |rftoolscontrol |1.16-4.0.18 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Interactio-1.16.4-3.1.1.jar |Interactio |interactio |1.16.4-3.1.1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
ToastControl-1.16.5-4.4.0.jar |Toast Control |toastcontrol |4.4.0 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
mininggadgets-1.7.6.jar |Mining Gadgets |mininggadgets |1.7.6 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
EnderStorage-1.16.5-2.8.0.170-universal.jar |EnderStorage |enderstorage |2.8.0.170 |CREATE_REG|Manifest: 31:e6:db:63:47:4a:6e:e0:0a:2c:11:d1: 76:db:4e:82:ff:56:2d:29:93:d2:e5:02:bd:d3:bd:9d:27:47:a5:71
ArsEnderStorage-1.16.5-1.1.0.jar |Ars EnderStorage |ars_enderstorage |1.1.0 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
AkashicTome-1.4-16.jar |Akashic Tome |akashictome |1.4-16 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
ftb-chunks-forge-1605.3.4-build.220.jar |FTB Chunks |ftbchunks |1605.3.4-build.220 |CREATE_REG|Manifest: KHÔNG CHỮ KÝ
kubejs-forge-1605.3.19-build.299.jar |KubeJS |kubejs |1605.3.19-build.299 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
kubejs-thermal-1605.1.4-build.4.jar |KubeJS Thermal |kubejs_thermal |1605.1.4-build.4 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
ftb-quests-forge-1605.3.7-build.165.jar |Nhiệm vụ FTB |ftbquests |1605.3.7-build.165 |CREATE_REG|Bản kê khai: KHÔNG CHỮ KÝ
kubejs-create-1605.1.4-build.12.jar |KubeJS Create |kubejs_create |1605.1.4-build.12 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
kubejs-mechanism-1605.1.2-build.2.jar |KubeJS Mechanism |kubejs_mechanism |1605.1.2-build.2 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
BloodMagic-1.16.4-3.1.13-39.jar |Blood Magic |bloodmagic |1.16.4-3.1.13-39 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
tomeofblood-1.16.5-1.2.3.jar |Tome of Blood |tomeofblood |1.16.5-1.2.3 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
kubejs-blood-magic-1605.1.1-build.3.jar |KubeJS Blood Magic |kubejs_blood_magic |1605.1.1-build.3 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
meetyourfight-1.16.5-1.2.0.jar |Meetyourfight|meetyourfight|1.2.0 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
ImmersivePosts-1.16.5-4.3.0-1.jar |Immersive Posts |immersiveposts |4.3.0-1 |CREATE_REG|Manifest: d5:aa:49:67:b7:dd:64:8a:a4:7d:3e :57:12:6b:f9:3f:e8:5e:6b:24:d9:f9:c5:fb:c5:e7:a0:cf:98:64:dc:d0
ImmersiveEngineering-1.16.5-5.1.0-148.jar |Immersive Engineering |immersiveengineering |1.16.5-5.1.0-148 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
kubejs-immersive-engineering-1605.1.2-build.28.jar|KubeJS Immersive Engineering |kubejs_immersive_engineering |1605.1.2-build.28 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
selene-1.16.5-1.9.0.jar |Selene |selene |1.16.5-1.0 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
sounddeviceoptions-1.4.3.jar |Sound Device Options |sounddeviceoptions |1.4.3 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
CraftingTweaks_1.16.5-12.2.1.jar |Crafting Tweaks |craftingtweaks |12.2.1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
TConstruct-1.16.5-3.3.4.335.jar |Tinkers' Construct |tconstruct |3.3.4.335 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
rftoolsutility-1.16-3.1.16.jar |RFToolsUtility |rftoolsutility |1.16-3.1.16 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
EnchantmentDescriptions-1.16.5-7.1.20.jar |EnchantmentDescriptions |enchdesc |7.1.20 |CREATE_REG|Manifest: eb:c4:b1:67:8b:f9:0c:db:dc:4f:01:b1:8e: 61:64:39:4c:10:85:0b:a6:c4:c7:48:f0:fa:95:f2:cb:08:3a:e5
swingthroughgrass-1.16.4-1.5.3.jar |SwingThroughGrass |swingthroughgrass |1.16.4-1.5.3 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
titan-1.16.5-3.2.8.7-22.jar |Titanium |titanium |3.2.8.7 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
EnigmaticGraves-1.16.5-1.7.6-logging.jar |Enigmatic Graves |enigmaticgraves |1.16.5-1.7.6-logging|CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Undergarden-Tetra Patch-1.3.1-1.16.5.jar |Tetra/Undergarden Patch |undergardenpatch |1.3.1-1.16.5 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
archers_paradox-1.16.5-1.5.0.2.jar |Archer's Paradox |archers_paradox |1.5.0.2 |CREATE_REG|Manifest: 75:0b:cc:9b:64:2e:9b:c4:41:d1:95:00:71 :ee:87:1a:b3:5e:4b:da:8e:e8:39:00:fd:5d:e5:9c:40:42:33:09
tower_of_the_wild-1.16.3-2.1.0.1.jar |Towers Of The Wild |towers_of_the_wild |1.16.3-2.1.0 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
khí quyển-1.16.5-3.1.1.jar |Khí quyển |khí quyển |3.1.1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
thực sự tương thích-0.1.2.jar |Thực sự tương thích |thực sự tương thích |0.1.2 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Iceberg-1.16.5-1.0.45.jar |Iceberg |iceberg |1.0.45 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Quark-r2.4-322.jar |Quark |quark |r2.4-322 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
material-1.16.5-2.5.1.jar |Material |material |1.16.5-2.5.1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
cookiecore-1.16.5-3.3.1-9c789ef.jar |CookieCore |cookiecore |3.3.1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
magicfeather-1.16.2-3.2.0.jar |Magic Feather |magicfeather |1.16.2-3.2.0 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
diet-forge-1.16.5-1.0.4.0.jar |Diet |diet |1.16.5-1.0.4.0 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
FastWorkbench-1.16.5-4.6.2.jar |Fast Workbench |fastbench |4.6.2 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
bất thường_delight-1.16.5-1.2.1.jar |Abnormals Delight |abnormals_delight |1.2.1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
StorageDrawers-1.16.3-8.5.2.jar |Storage Drawers |storagedrawers |8.5.2 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
storagedrawersfixes-1.0.0.jar |Storage Drawers Fixes |storagedrawersfixes |1.0.0 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
moremountstorages-1.3.0.jar |More Mounted Storages |moremountstorages |1.3.0 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
FluxNetworks-1.16.5-6.2.1.14.jar |Flux Networks |fluxnetworks |6.2.1.14 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
ars_elemental-1.16.5-0.1.6.4.jar |Ars Elemental - Elemental Spel|ars_elemental |1.16.5-0.1.6.4 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
DiagonalFences-v1.1.1-1.16.5.jar |Hàng rào chéo |diagonalfences |1.1.1 |CREATE_REG|Manifest: 9a:09:85:98:65:c4:8c:11:c5:49:f6:d6:33 :23:39:df:8d:b4:ff:92:84:b8:bd:a5:83:9f:ac:7f:2a:d1:4b:6a
InventoryHud_[1.16.2-1.16.5].forge-3.4.1.jar |Inventory HUD+(Forge edition) |inventoryhud |3.4.1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
giàn giáopower-1.16.5-1.3.0.jar |Sức mạnh giàn giáo|sức mạnh giàn giáo |1.16.5-1.3.0 |CREATE_REG|Manifest: 1f:47:ac:b1:61:82:96:b8:47:19:16 :d2:61:81:11:60:3a:06:4b:61:31:56:7d:44:31:1e:0c:6f:22:5b:4c:ed
arsarsenal-1.1.0-1.16.5.jar |Ars Arsenal |arsarsenal |1.1.0-1.16.5 |CREATE_REG|Bản kê khai: KHÔNG CHỮ KÝ
World Stripper-1.16.5-2.1.0.jar |World Stripper |worldstripper |2.1.0 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Transport-1.16.5-3.7.0.jar |Transport |transport |3.7.0 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
ferritecore-2.1.1-forge.jar |Lõi Ferrite |ferritecore |2.1.1 |CREATE_REG|Manifest: 41:ce:50:66:d1:a0:05:ce:a1:0e:02:85:9b:46 :64:e0:bf:2e:cf:60:30:9a:fe:0c:27:e0:63:66:9a:84:ce:8a
kỹ sưdecor-1.16.5-forge-1.1.19.jar |Kỹ sư trang trí |kỹ sưdecor |1.1.19 |CREATE_REG|Manifest: bf:30:76:97:e4:58:41:61:2a:f4:30:d3 :8f:4c:e3:71:1d:14:c4:a1:4e:85:36:e3:1d:aa:2f:cb:22:b0:04:9b
Đục-MC1.16.5-2.0.1-alpha.4.jar |Đục |đục |MC1.16.5-2.0.1-alpha|CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
SoL-Carrot-1.16.5-1.10.1.jar |Spice of Life: Carrot Edition |solcarrot |1.16.5-1.10.1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
moredragoneggs-2.5.jar |More Dragon Eggs |moredragoneggs |2.5 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
module-routers-1.16.5-7.5.2-83.jar |Modular Routers |modularrouters |task ':jar' property|CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
tinh chỉnh lưu trữ addons-0.7.4.jar |Refined Storage Addons |refinedstorageaddons |0.7.4 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
occultism_kubejs-1.16.5-0.0.1.jar |Occultism KubeJS |occultism_kubejs |1.16.5-0.0.1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
khả năng mở rộng-2.0.1-forge.jar |Khả năng mở rộng |khả năng mở rộng |2.0.1 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
valhelsia_core-16.0.15.jar |Valhelsia Core |valhelsia_core |16.0.15 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
valhelsia_structures-1.16.5-0.1.6.jar |Cấu trúc Valhelsia |valhelsia_structures |1.16.5-0.1.6 |CREATE_REG|Bản kê khai: KHÔNG CHỮ KÝ
quá tảiarmorbar-5.1.0.jar |Thanh giáp quá tải |overloadedarmorbar |5.1.0 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Chiselsandbits-1.0.63.jar |Chisels & bits |chiselsandbits |1.0.63 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Morph-o-Tool-1.4-27.jar |Morph-o-Tool |morphtool |1.4-27 |CREATE_REG|Manifest: NOSIGNATURE
Báo cáo sự cố UUID: 5bf51967-52c8-4404-a16f-8e306cae2f26
FramedBblocks BlockEntity Cảnh báo: Không áp dụng
RoadRunner != Lithium: Phiên bản này đã được khởi chạy bằng RoadRunner, đây là một nhánh rẽ *không chính thức* của Lithium! Vui lòng **không** báo cáo lỗi cho họ!

Videos

1. [CÔ GIÁO BẢO NGÂN-NHẠC CHẾ] - LO TIỀN CON HỌC | HOA CƯỚI CHẾ
(Bảo Ngân)
2. 15 Phím Tắt Tuyệt Vời Mà Bạn Chưa Sử Dụng Đến
(Soi Sáng)
3. Người Ấy Và Tôi Em Chọn Ai || Good Boy & Bad Girl #shorts
(Bon Bon Media)
4. Đen - Nấu ăn cho em ft. PiaLinh (M/V)
(Đen Vâu Official)
5. ĐIỀU TUYỆT VỜI | MỸ TÂM | OFFICIAL MUSIC VIDEO
(YEAH1 MUSIC)
6. Lesson #44: Là một NGƯỜI NHẠY CẢM thực sự RẤT MỆT MỎI! | Nguyễn Hữu Trí
(Nguyễn Hữu Trí)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ms. Lucile Johns

Last Updated: 09/15/2023

Views: 5267

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ms. Lucile Johns

Birthday: 1999-11-16

Address: Suite 237 56046 Walsh Coves, West Enid, VT 46557

Phone: +59115435987187

Job: Education Supervisor

Hobby: Genealogy, Stone skipping, Skydiving, Nordic skating, Couponing, Coloring, Gardening

Introduction: My name is Ms. Lucile Johns, I am a successful, friendly, friendly, homely, adventurous, handsome, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.